Reklamacje i zwroty

V Postępowanie reklamacyjne

Klienci mają prawo do reklamacji produktu zakupionego lub zamówionego w Sklepie, jeżeli jest on niezgodny z umową. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez jednej z kanałów kontaktu wskazany w ust IV pkt 5 Regulaminu. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.

Klient w ramach reklamacji może:

 • zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,
 • zwrócić się o naprawę produktu,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenie będzie nieskuteczne jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.
 1. Klient konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejności chce wymiany czy naprawy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu, powód reklamacji, oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji.
 3. W celu wykonania naprawy należy przesłać produkt na adres Sklepu podany w pkt. I ust 2 Regulaminu.
 4. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.
 5. Produkt należy odesłać zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu, wraz ze wszystkimi elementami jakie otrzymano przy zakupie. Na przesyłce należy w widocznym miejscu umieścić napis ?Zwrot?.
 6. Sklep może odmówić naprawy tylko jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymianę produktu.
 7. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.
 8. Klient z zastrzeżeniem ust 12, może domagać się reklamacji w okresie 1 roku od wykrycia wady i nie później niż w okresie 2 lat od wydania mu produktu.
 9. Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi, okres reklamacji trwa najdalej do upływu tego terminu.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie o których mowa w ust 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 13. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila, za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.
 14. W przypadku gdy rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w ust 5 lub 8, Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.
 15. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 16. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu mailowego - w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji - należy zgłosić tę informację do Sklepu.
 17. Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie o usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją, może domagać się:

 • naprawie produktu,
 • wymiany produktu,
 • zwrotu zapłaconej ceny,
 • ewentualnie innych roszczeń przewidzianych przez producenta.
 1. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono odmiennie, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy produkt została Klientowi wydany.
 2. W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 4. Producent realizuje uprawnienie wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu. [ 4]

Skoro reklamacje na podstawie rękojmi udzielonej przez Sklep, przysługują Klientowi w przypadku niezgodności produktu z umową a reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta, przysługują za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, to przyjąć należy, że reklamacja nie przysługuje w przypadku:

 • użytkowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym uszkodzeń mechanicznych,
 • niewłaściwego przechowywania produktu, w szczególności przez doprowadzenie do zawilgocenia, wystawienie na nadmierne nasłonecznienie,
 • samodzielnego dokonywaniem napraw lub przerabiania, niezgodnego z zaleceniami producenta,
 • przeciążeń produktu, wynikających z nadmiernej eksploatacji, wbrew zaleceniom producenta,

Sklep nie przyjmuje produktów przesyłanych za pobraniem.

VI Odstąpienie od umowy

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z odesłaniem produktu do Sklepu, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
 2. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, dostępnym do pobrania [ 5] na stronie internetowej Sklepu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu. Adres Sklepu podany jest w pkt. I ust 2 Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia mu produktu.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia mu produktu.
 5. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie mailowej umożliwiającej jego pobranie i zachowanie.
 6. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana wynika z normalnego użytkowania. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Pkt. V ust. 22 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony.
 7. Produkt zwracany należy przesłać na adres siedziby Sklepu podany w pkt I ust 2 Regulaminu.
 8. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w ust. 2 oraz kopię dowodu zakupu.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta.
 12. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zwłaszcza meble o określonym przez Klienta modelu, typie drewna, kolorze drewna, kolorze obicia,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Pliki do pobrania

 1. Wzór odstąpienia od umowy - pobierz
 2. Wzór reklamacji towaru - pobierz

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password